Harabin: Privatizácia justície na Slovensku

Utajil: Keith A. Eddins, chargé d’affaires

Zhrnutie
——–

1. (SBÚ) Dopady konsolidácie súdnej moci pod Štefanom Harabinom môžeme vidieť v niektorých administratívnych rozhodnutiach o povýšeniach zamestnancov, zverejňovaní údajov a pri súdnych rozhodnutiach v občianskoprávnych prípadoch. Táto depeša označuje špecifické prípady každého z týchto troch fenoménov. Slavomír Cimerman, okresný sudca s problematickou minulosťou s dobre podloženými obvineniami z trestnej činnosti, bol vymenovaný za predsedu okresného súdu, na ktorom doteraz pôsobil, zatiaľ čo jeho súper vo výberovom konaní bol podrobený veľmi otáznemu disciplinárnemu konaniu. Dve nedávne administratívne rozhodnutia uštedrili ranu transparentnosti súdnych pojednávaní: zaviazanie k mlčanlivosti ústavných sudcov a odobratie všetkých podstatných detailov z verejných záznamov pojednávaní Súdnej rady. Nakoniec, jeden dôležitý prípad týkajúci sa vlastníckych práv bol vyriešený spôsobom, po ktorom právni analytici rozmýšľali, či vôbec v budúcnosti budú právne predpisy použité pri verdiktoch súdov. Spoločník v manažérskej pozícii jednej z najväčších právnych firiem na Slovensku popísal tento stav ako “privatizáciu súdnictva na Slovensku”, v ktorom sa súdne pojednávania stali súťažou medzi zainteresovanými stranami. Koniec zhrnutia.

Hlboká politizácia
——————-

2. (SBÚ) Ako už bolo predtým spomenuté, slovenské súdnictvo je v strede procesu hlbokej politizácie. Vzostup Štefana Harabina z ministra spravodlivosti na predsedu Najvyššieho súdu, zneužívanie disciplinárnych konaní proti sudcom a výmena kompetentných, nezávisle zmýšľajúcich sudcov za “politické prostitútky” má znepokojujúci dopad na manažment a rozhodnutia vychádzajúce zo slovenských súdov. Táto depeša sa sústredí na konkrétne príklady nedávnych administratívnych a právnych rozhodnutí prichádzajúcich z legislatívy pod novým režimom.

Otázne povýšenia a odvolania
——————————

3. (SBÚ) Medzi množstvom otáznych povýšení a odvolaní je prípad sudcu Slavomíra Cimermana určite najvýraznejší. Cimerman bol menovaný za predsedu Okresného súdu Veľký Krtíš napriek niekoľkým disciplinárnym konaniam, ktoré sa proti nemu viedli za posledných 10 rokov a tesne sa vyhol trestnému stíhaniu. Podľa policajných správ bol Cimerman podozrivý z falšovania dokumentov v niekoľkých prípadoch týkajúcich sa dedičského konania, v jednom prípade šlo o pridanie textu do súdneho dokumentu po jeho riadnom podpísaní. V každom z týchto prípadov bol majetok právne zverený do rúk žiadateľa namiesto osôb menovaných v záveti. Podľa správ sa počas rovnakej doby výrazne zvýšila hodnota Cimermanovho majetku. Mohol si dovoliť zahraničné dovolenky, kúpy nových áut (vrátane Audi A8) a nových domov (s tenisovými kurtami), toto všetko zo sudcovského platu v hodnote 430 EUR mesačne. V roku 2000 jeho 23 kolegov podpísalo petíciu proti jeho zvoleniu za predsedu okresného súdu z obáv nad jeho “morálnymi a profesionálnymi kvalitami”.

4. (SBÚ) Polícia a vyšetrovatelia nakoniec začali vyšetrovanie a prípad sa dostal až na Ústavný súd, ktorý musí schváliť trestné stíhanie proti sudcom aktuálne vo funkcii. Po niekoľkých rokoch vyšetrovania Ústavný súd v roku 2007 zrušil trestné stíhanie Cimermana citujúc zákon o nemožnosti stíhania sudcov na základe ich vlastných ‘rozhodnutí’. Tento zákon slúži na ochranu pred zásahom exekutívy voči legitímnemu rozhodovaniu sudcov a Ústavný súd v minulosti povolil trestné stíhanie sudcov, ktorí zneužili svoje právomoci. Avšak pri Cimermanovom prípade neboli žiadne správy o zasahovaní vládnej moci a v právnych kruhoch sa všeobecne predpokladá, že súd intervenoval na základe žiadosti Harabina, vtedy na poste ministra spravodlivosti.

5. (SBÚ) Výrazný rolu v Cimermanovom oslobodení z trestného stíhania a  pri jeho povýšení hral Milan Ľalík, podpredseda Ústavného súdu a kľúčová postava v sieti sudcov, ktorí sú vnímaní, že aktívne pomáhajú Harabinovi pri konsolidácii moci v súdnictve. Ľalík podporoval skoršie Cimermanove povýšenia (vrátane dočasného preloženia na Najvyšší súd počas jeho suspendácie) a nakoniec ho nominoval na hlavu Okresného súdu Veľký Krtíš.

6. (SBÚ) Zaujímavým faktom je, že Cimermanov potenciálny nepriateľ a bývalý predseda Okresného súdu Veľký Krtíš, sudca Milan Ružička, bol nedávno suspendovaný disciplinárnym výborom (suspendovanie v tomto prípade znamená zníženie platu o dve tretiny a zákaz vstupu do súdnej budovy). Ružička sa roky snažil Cimermana odstrániť zo súdu na základe sťažností obetí jeho neslávne známych rozsudkov. Čo bol dôvod suspendovania Ružičku? Údajné prieťahy v súdnych konaniach, čo mnohí pozorovatelia označili ako nedostatočný dôvod odvolania. Ružička je jeden z troch sudcov, všetko hlasných kritikov Harabina, ktorí boli disciplinárne potrestaní kôli prieťahom v konaniach; ostatné prípady prieťahov rovnakej dĺžky boli riešené len pokarhaniami, ak vôbec.
Na otázky platnosti právnej podstaty Ružičkovho odvolania sa navyše vyskytli vierohodné obvinenia, že časť dôkazov voči nemu bola vymyslená.

Zhoršovanie prístupu k súdnym informáciám
———————————————–

7. (U) Zodpovedanie sa slovenských súdov voči verejnosti je už bez tak problematické kvôli slabej vymožiteľnosti prístupu k súdnym rozhodnutiam. Súdy často zamietajú žiadosti verejnosti o detailoch jednotlivých súdnych rozhodnutí a ako dôvod udávajú fakt, že len zúčastnené strany majú právo na túto informáciu. Ďalší súbor nedávnych rozhodnutí ešte výraznejšie obmedzil verejnú dostupnosť informácií o súdnych pojednávaniach.

8. (U) Dve z najvyšších slovenských súdnych inštitúcii (Najvyšší a Ústavný súd) nedávno zmenili process prístupu k informáciám, čím ešte viac obmedzili prístup verejnosti. Ústavný súd prevzal nový súbor pravidiel, ktoré zakazujú sudcom a zamestnancom súdu podávať tretím stranám akékoľvek informácie, vyjadrenia, komentáre, názory, hodnotenia, alebo analýzy v hocijakej forme a k ľubovoľnému problému (teda reštrikcia platí nielen na komentáre k jednotlivým prípadom, ale k všetkým súdnym komentárom). Predseda a podpredseda Ústavného súdu si rezervovali právo na verejné vyjadrenie výhradne pre seba. Média výrazne kritizovali nové pravidlá, hovorili o nich ako o neústavných a nekonzistentných s pretrvávajúcimi štandardami v rámci EÚ, kde majú sudcovia možnosť voľne poskytovať informácie o procesnom fungovaní súdu vo všeobecnosti a dokonca aj o jednotlivých súdnych rozhodnutiach.

9. (SBÚ) Podobné zníženie dostupnosti informácií bolo zaznamenané aj v Súdnej rade, teda orgánu, ktorý vymenúva, povyšuje a má právomoc začať disciplinárne konanie voči sudcom a rozhoduje v procedurálnych otázkach. Zápisnice stretnutí Súdnej rady dostupné na internete sú jediným verejne prístupným zdrojom informácií o rokovaniach. Odkedy sa Harabin stal predsedom Rady (keďže je zvoleným predsedom Najvyššieho súdu), sa štruktúra zápsiníc dramaticky zmenila. Namiesto zhrnutia z deliberácií spolu s výrokmi a názormi členov rady teraz obsahujú iba výsledky diskusií a žiaden náhľad do argumentácie jednotlivých členov.

Zvláštne rozhodnutie ohľadom vody
—————————

10. Nedávny korporátny prípad ilustruje právnu nepredvídateľnosť rozhodnutí slovenských súdov ako aj rušivé osobné prepojenia, z ktorých sa dá odhadnúť logika takýchto rozhodnutí. Libor Jašík, večne spomínaný na neoficiálnych zoznamoch ako jeden z lídrov slovenského podsvetia, nedávno vyhral prípad s problémovou spoločnosťou Mitická. Jakšíkova firma Mineral Invod si zobrala bankový úver na 830 000 Eur v polovici 90. – tych rokov na naštartovanie fabriky na spracovanie a balenie minerálnej vody. Spoločnosť Mineral Invod nikdy podnik nespojazdnila, nakoniec stratila zdroj vody aj okolostojace nehnuteľnosti v súdnom konaní ešte v polovici 90.- tych rokov. Firma bola zrušená a úver nebol nikdy splatený.

11. V roku 2000 Jašík vyhlásil, že doklady, ktoré rušili firmu pred piatimi rokmi, neboli riadne doručené a žiadal obnovenie svojej firmy. Tejto žiadosti súd v roku 2001 vyhovel a toto rozhodnutie vstúpilo do platnosti v roku 2004, kým Jašík žiadal navrátenie reálneho majetku Mineral Invod. Táto žiadosť bola skomplikovaná faktom, že územie zdroja medzičasom získala iná firma (Slovintegra, ktorú vlastnil Slavomír Hatina) a ktorá investovala desiatky miliónov eur do budov a iného fixného kapitálu.

12. Minulý rok bol však tento pozemok postúpený spoločnosti Mineral Invod bez kompenzácie pôvodným majiteľom Slovintegra. V októbri tohto roka (2009) súdy spoločnosti Mineral Invod prisúdili aj nové budovy firmy Slovintegra a to znova bez akejkoľvek kompenzácie. Čo sa týka dlhu, premlčiavacia doba už ubehla a Jakšíkova firma nemá žiadnu právnu zodpovednosť.

13. Viaceré aspekty prípadu Mitická mätú právnych expertov. Po prvé, obnovenie rozpustenej firmy je bezprecedentné. Zvyčajne je rozpustenie firmy konečné a rozpustený subjekt nemá možnosť znovu získať právnu subjektivitu. Ešte mätúcejšie je rozhodnutie súdu vrátiť obnovenej firme späť svoj majetok, bez ohľadu na kompenzácie pre tých, ktorí v medzičase majetky vlastnili. To sa týka o to viac kapitálových vkladov, ktoré nikdy Mineral Invod nepatrili.

14. Obe strany sporu majú vplyvné politické konexie, ale tieto konexie sa javia pádnejšie a podozrivejšie na Jašíkovej strane. Marián Košut, ktorý reprezentoval Jašíkovu firmu, je starým priateľom Harabina a pracoval ako riaditeľ Harabinovho sekretariátu na Ministerstve spravodlivosti. Čo sa týka samotných Jakšíkovcov, tí sú vyšetrovaní tu i v Spojených Štátoch. Na dôvažok podozrení z prepojenia s mafiou sa o nich vie, že majú vzťahy s mnohými členmi strany SMER.

15. Výsledkom týchto konexií je, že Jašíkovci nedávno získali prenájom na 9 rokov a 11 mesiacov na lukratívnu bratislavskú reštauráciu (ktorá sa nachádza na mestskom pozemku) za nominálnu sumu 3 333 Eur. Keď sa člen mestkého zastupiteľstva sťažoval, že toto rozhodnutie nebolo konzultované na pôde mestského zastupiteľstva, dostal výhražný telefonát a jeho auto bolo podpálené nasledujúci deň (polícia tento incident stále vyšetruje).

Komentár
———

Doteraz sa konsolidácia súdnej moci pod Harabinom znepokojovala iba úzke kruhy slovenskej spoločnosti: médiá, politických analytikov a neziskové organizácie, ktoré sledujú záležitosti týkajúce sa súdnej moci a vládnutia. Teraz sme svedkami hlbokého znepokojenia v širších kruhoch súdnej moci, ako ukázala petícia z minulého mesiaca voči „atmosfére strachu“ v súdnictve, ktorú podpísalo viac ako 100 sudcov. Výsledky Harabinovho zmocnenia sa súdnictva sú stále jasnejšie: netransparentnejšie a autoritárske súdnictvo (založené na už bez tak netransparentnej a autoritárskej báze). Rastie presvedčenie, že súdnictvo rozhoduje v prospech tých, ktorí sú ochotní podriadiť sa lídrovi a trestá tých, ktorí ochotní nie sú a vydáva nepredvídateľné – niekedy neznesiteľné – rozsudky. Vzhľadom na nezávislosť súdnictva je ťažké odhadnúť, čo by mohlo obrátiť alebo aspoň spomaliť súčasný trend.

17. Nedávny rozhovor s prominentnou americkou právnou kanceláriou sídliacou na Slovensku dokumentuje rozsah problému. Senior partneri, ktorí sú dlhé roky právnikmi na Slovensku i v zahraničí, charakterizovali, čo sa deje, ako „privatizáciu súdnictva na Slovensku“. Jeden partner povedal, že sme svedkami „úplného zanechania hľadania pravdy“ v slovenských súdnych sieňach, zanechávajúc iba vojnu finančných záujmov, ktoré súperia a zdvíhajú cenu – finančnú cenu – priaznivého rozsudku. Pred šiestimi mesiacmi bola táto kancelária len málo znepokojená Harabinovými krokmi v súdnictve a len zopár ľudí pochybovalo o férovosti rozsudkov, dnes to už neplatí. Dnes sa táto kancelária snaží, aby žiaden z jej klientov nemal nič súdené pred slovenskými súdmi.

EDDINS

Aj tento text môžete čítať vďaka odvahe Juliana Assangea, ktorý tieto depeše publikoval na WikiLeaks. Assange je za to, že povedal pravdu o zločinoch, korupcii, pokrytectve a porušovaní ľudských práv americkou vládou a armádou vo väzení v Británii. Hrozí mu vydanie do USA kde môže byť mučený a odsúdený na trest smrti. Podpíšte petíciu za jeho prepustenie: https://www.ludskeprava.sk/freeassange